TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
092 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh
093 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
094 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Trực tiếp thực hiện - Ủy ban nhân dân Tỉnh
Thẩm quyền quyết định - Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh.
095 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
096 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh.
097 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
098 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
099 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Trực tiếp thực hiện - Ủy ban nhân dân Tỉnh
Thẩm quyền quyết định - Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh
100 Thủ tục thỏa thuận cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng
Trực tiếp thực hiện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
101 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm