TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
022 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
023 Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ôtô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
024 Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Cơ quan quản lý khu du lịch, điểm du lịch.
025 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
026 Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
027 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
028 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
029 Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
030 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
031 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch