TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
032 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
033 Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
034 Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
035 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập chi nhánh bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
036 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
037 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
038 Thủ tục cấp giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
039 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
040 Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Trực tiếp thực hiện - Tổng Cục du lịch
Thẩm quyền quyết định - Tổng Cục Du lịch
041 Thủ tục cấp bản kết quả đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Cục Bản quyền tác giả