TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
042 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
043 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
044 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
045 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
046 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
047 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
048 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
049 Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên quyền tác giả, quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
050 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
051 Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Trực tiếp thực hiện - Cục Bản quyền tác giả
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch