TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
072 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh.
073 Thủ tục cấp giấy phép mang di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ra nước ngoài
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
074 Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
075 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
076 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
077 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
078 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
079 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Chính phủ
080 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Chính phủ
Đơn vị phối hợp - Ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương.
081 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng chuyên ngành thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở trung ương
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Chính phủ
Đơn vị phối hợp - Cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo tàng.