TRANG CHỦ > THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MSTHỦ TỤCCƠ QUAN THỰC HIỆN
082 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Chính phủ
083 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng quốc gia
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
084 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
085 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm văn hóa, nghệ thuật
Trực tiếp thực hiện - Cục Di sản
Thẩm quyền quyết định - Cục Di sản
Đơn vị phối hợp - Cục Nghệ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
086 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
087 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Trực tiếp thực hiện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Chủ tịch nước
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
088 Thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Trực tiếp thực hiện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Chủ tịch nước
Đơn vị phối hợp - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
089 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)
Trực tiếp thực hiện - Cuc Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thẩm quyền quyết định - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
090 Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
091 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Trực tiếp thực hiện - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thẩm quyền quyết định - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch