TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tuyên Quang: Cải cách hành chính để chính quyền gần dân

14 Tháng Bảy 2017

726 lượt xem

Tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ tổ chức ngày 30/5, Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang năm 2016 đạt 77,28 điểm, xếp thứ 22 trong số 63 tỉnh, thành phố và tăng 27 bậc so với năm 2015.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn 2011-2015, công tác CCHC của tỉnh Tuyên Quang được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thông qua việc ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Công tác kiểm tra CCHC được các cấp lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm sâu sắc.

Người dân được tạo thuận lợi khi các thủ tục hành chính được niêm yết cụ thể

Việc kiểm tra CCHC gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Kết quả thực hiện công tác CCHC được xác định là nội dung quan trọng để đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua việc ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố; kết quả thực hiện các nội dung trong chương trình tổng thể CCHC được nâng cao như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy. Việc niêm yết công khai minh bạch các TTHC, kiểm soát chặt chẽ các TTHC gắn với đơn giản hóa TTHC đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC. Việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, còn những tồn tại hạn chế, đó là: Việc thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; chưa thật sự tạo được bước đột phá mạnh mẽ; hoạt động của bộ phận một cửa chưa đồng bộ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền CCHC chưa thật sự đạt hiệu quả cao; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của một số đơn vị sự nghiệp còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa bảo đảm về tiến độ theo kế hoạch của tỉnh; Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại cơ sở còn chưa thường xuyên; trang thiết bị làm việc ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh chưa phát triển; kinh phí dành cho công tác CCHC chưa tương xứng với khối lượng công việc thực hiện; đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu về công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Chính vì vậy, năm 2016, Tuyên Quang đã có những hành động quyết liệt hơn từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện cho Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về CCHC. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác CCHC.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 và 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh cũng đã ban hành, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết.

Trước tiên, tỉnh đã công bố 861 TTHC (630 TTHC cấp tỉnh; 156 TTHC cấp huyện; 75 TTHC cấp xã) thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc; tiến hành rà soát quy định TTHC, đánh giá tác động TTHC: phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với 45 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Nội dung đề xuất chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và thực hiện TTHC.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan nhà nước giải quyết TTHC, nâng cao năng lực Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay đã có 580 TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 378 TTHC của UBND huyện, thành phố thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đạt mức hơn 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% đến 83 % thời gian giải quyết so quy định như: lĩnh vực tư pháp giảm bình quân từ 40% đến 70%, lĩnh vực đất đai giảm từ 30% đến 59,3%, lĩnh vực đầu tư kinh doanh giảm từ 30% đến 50%; lĩnh vực đấu thầu cấp huyện giảm từ 50% đến 83%. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử. Thực hiện nhập, đề nghị công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định. Tất cả các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả: 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới cá nhân, tổ chức; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị được bố trí trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc, như: máy vi tính, máy in, điện thoại cố định, bàn ghế, sổ sách, nơi ngồi chờ của công dân; bảng niêm yết công khai quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ tỉnh đến cơ sở được bố trí bảo đảm số lượng, trình độ, năng lực; có phẩm chất đạo đức tốt; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được tổ chức tại hai đơn vị (UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và Đầu tư). Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng hai Trung tâm hành chính công cấp huyện tại UBND thành phố Tuyên Quang và UBND huyện Chiêm Hóa; UBND huyện Sơn Dương xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Các cơ quan, đơn vị được trang bị cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng tin học vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã có bước cải tiến, như việc thực hiện quản lý hồ sơ, điều hành, soạn thảo, góp ý, chỉnh sửa văn bản... thông qua hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử, đã góp phần tiết kiệm việc in ấn tài liệu, văn bản, giảm mạnh giấy tờ hành chính.

Bám sát Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016- 2020, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26-3-2014 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách, đơn giản hóa TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 41/KH-UBND. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; nhân rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh và vị trí làm việc. Thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, nâng cao chất lượng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức kiểm tra các nội dung về CCHC. Thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC cấp tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC. Rà soát, theo dõi những hạn chế trong Chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh, từ đó có các giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, đặc biệt các lĩnh vực, tiêu chí có điểm số thấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước để nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức về công tác CCHC, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nhận thức rõ CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

(Nguồn: Nhân dân Online)