TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Luật TDTT sửa đổi: Chú trọng hơn nữa chế độ của HLV, VĐV

13 Tháng Bảy 2018

623 lượt xem

Theo đó, một số chế độ chính sách cho VĐV, HLV thể thao thành tích cao sẽ được thay đổi.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai Luật TDTT sửa đổi.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, HLV, VĐV, trọng tài thể thao và toàn thể nhân dân nắm bắt và nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, thống nhất Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mọi người về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác TDTT, từ đó phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, thu hút các nguồn lực của xã hội tham gia phát triển sự nghiệp TDTT.

Chế độ của VĐV, HLV sẽ được chú trọng

Kế hoạch triển khai Luật TDTT sửa đổi tập trung vào hai nội dung chính: “Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT” và “Tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT”.

Ở mặt “Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TDTT” sẽ tập trung ở hai nội dung chính: Tổ chức xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Bộ VHTTDL và Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương.

Những nội dung luật cần phải thực hiện xây dựng ngay gồm 3 Nghị định và 1 Thông tư. Các đơn vị Thanh tra Bộ VHTTDL và Tổng cục TDTT sẽ chịu trách nhiệm chỉ trì soạn thảo. Thời gian ban hành của các nội dung trên được dự kiến từ khoảng tháng 7 đến tháng 12/2018.

Ở nội dung "Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương", kế hoạch yêu cầu Sở VHTTDL, Sở VH và TT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát các quy định của địa phương về TDTT để sửa đổi, bổ sung, bãu bỏ những văn bản không còn phù hợp.

Về mặt tuyên truyền, phổ biến luật cần tập trung vào việc nêu cao sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT; Những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT và Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các tổ chức cá nhân được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT.

Về tiến độ thực hiện, Tổng cục TDTT và Vụ Pháp chế sẽ phối hợp chủ trì biên soạn đề cương giới thiệu Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT; Nghiên cứu biên soạn sách “Tìm hiểu về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT”; Hệ thống hóa các văn bản thi hành và hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật TDTT. Thời hạn hoàn thành được ấn định lần lượt là Quý IV/2018, Quý II/2019 và Quý IV/2019.

Đối với những cơ sở thể thao trực thuộc Tổng cục TDTT như Trung tâm Huấn luyện TTQG, Trung tâm TDTT tỉnh, TP thuộc trung ương, các cơ sở đào tạo VĐV tổ chức nghiên cứu sâu về nội dung quyền và nghĩa vụ của VĐV, HLV...

(Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc)