TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Đề xuất sáng kiến cải cách cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính

27 Tháng Năm 2019

1673 lượt xem

Đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương; trong đó, tập trung vào đánh giá theo chuyên đề, ví dụ: Chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, tiếp cận điện năng; chuyên đề đánh giá về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của doanh nghiệp (nghiên cứu, bổ sung đánh giá về chi phí không chính thức, góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…; báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố, công khai cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Chủ động tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện những vấn đề đang là nút thắt, rào cản, đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân…

 (Nguồn: hanoimoi.com.vn)