TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Triển khai giao dịch điện tử về bảo hiểm đối với cá nhân, tổ chức

08 Tháng Giêng 2020

109 lượt xem

Mục tiêu cụ thể của Đề án là đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là phương thức thanh toán mà số đông người dân có thể tiếp cận sử dụng) và các điều kiện bảo đảm thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Phấn đấu đến hết năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành Bảo hiểm đạt tối thiểu 70%; năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tối thiểu 85% và 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất... Sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị; triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, tổ chức trên các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đến năm 2020 cơ bản hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước và tạo lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (bao gồm các dữ liệu về bảo hiểm y tế và y tế); trên cơ sở đó cung cấp các dịch vụ dữ liệu để kết nối, chia sẻ một cách rộng rãi và chuẩn hóa với hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan, bảo đảm yêu cầu khai thác dữ liệu phục vụ cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo quy định...

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và bảo đảm các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền và các giải pháp vận động, khuyến khích người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thanh toán viện phí, các dịch vụ y tế, giáo dục qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó, xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo quy định; kết nối, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân hàng.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)