TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, không phù hợp

09 Tháng Hai 2020

129 lượt xem

Trước đó, ngày 19-10-2019, Tổng thư ký Quốc hội đã có Công văn số 3126/TTKQH-TH về vấn đề này. 

Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 9-12-2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019, Chính phủ quyết nghị: "Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các bộ, cơ quan liên quan để rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển; lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định". 

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 quyết nghị: "Thành lập Tổ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật" và xác định nhiệm vụ cụ thể "rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển". 

Để việc triển khai các nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện rà soát văn bản; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật. Đồng thời xây dựng Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản các lĩnh vực quản lý nhà nước, báo cáo Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2020.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; xác định cụ thể thời gian, tiến độ hoàn thành công việc; tham vấn rộng rãi và thực chất đối tượng điều chỉnh của pháp luật nhất là về các giải pháp, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quá trình rà soát văn bản...

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan có trách nhiệm rà soát văn bản tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo đúng Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính toàn diện và hệ thống của Báo cáo kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ; chỉ rõ các vướng mắc, chồng chéo của hệ thống pháp luật và kiến nghị cụ thể phương án sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bộ Tư pháp xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức thực hiện rà soát văn bản. Các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện Báo cáo kết quả; hoàn thành và gửi Báo cáo về Bộ Tư pháp trong tháng 6-2020. Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, trình Chính phủ trong tháng 7-2020.

(Nguồn: hanoimoi.com.vn)