TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bộ VHTTDL có nhiều mô hình, sáng kiến trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính

31 Tháng Bảy 2020

2016 lượt xem

Hội nghị nhằm đánh giá chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và tạo tiền đề quan trọng giúp tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính của giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết: Thực hiện quyết tâm của Đảng và Chính phủ với mục tiêu xây dựng một nền hành chính trong sạch, có đủ năng lực và hiệu quả phục vụ đắc lực đời sống nhân dân, trong những năm qua, Bộ VHTTDL luôn coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành.

Để Hội nghị đạt được thành công theo mục tiêu đề ra, Thứ trưởng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào một số nội dung:

Hội nghị cần tổng kết đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ VHTTDL theo tinh thần của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.

Cùng với đó, Hội nghị cũng xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính của Bộ VHTTDL.

Trên cơ sở những thành tựu, kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc, tồn tại, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trong lĩnh vực VHTTDL, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới – Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ VHTTDL đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực được thể hiện rõ nét trên cả 6 lĩnh vực: chỉ đạo điều hành; xây dựng và ban hành văn bản; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Giai đoạn năm 2011-2020, Công tác cải cách hành chính của Bộ được xây dựng và triển khai, bám sát chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, của Bộ Nội vụ, thực hiện theo sự phân công và chỉ đạo của Bộ. Đồng thời Bộ VHTTDL có nhiều mô hình, sáng kiến trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính được triển khai áp dụng hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Về Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ VHTTDL từ năm 2012 – 2018 đạt giá trị trung bình 80.55%

Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo hợp hiến, hợp pháp.

Các thủ tục hành chính đã được thống kê, đơn giản và gọn nhẹ. Việc thực hiện cơ chế một cửa ngày càng được cải tiến theo hướng tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức và cá nhân tham gia thủ tục hành chính.

Bộ máy tổ chức tiếp tục được sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp và gọn nhẹ. Việc triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính – ngân sách đã góp phần tạo sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp được cải thiện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được tăng cường. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác Cải cách hành chính tại Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tại một số đơn vị chưa cao, vẫn còn tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản, đề án…

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Sơn (Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ) cho biết về cơ bản nhất trí với báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2030 của Bộ VHTTDL. Ông đánh giá Bộ VHTTDL là một trong những Bộ đã tổ chức rất sớm việc thành lập tổ công tác về Cải cách hành chính. Đây là cơ sở để triển khai công tác cải cách hành chính của Bộ. Bộ VHTTDL là bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và có nhiều nét đặc thù nhưng đã thực hiện rất quyết liệt việc cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý của ngành và thu được nhiều kết quả, có nhiều lĩnh vực đạt kết quả 100%, góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, nâng cao tinh thần của nhân dân.

Về chỉ số Par index (chỉ số cải cách hành chính) của Bộ VHTTDL, nhiều năm Bộ nằm trong top 10, ba năm liền xếp thứ 6. Tuy nhiên, từ năm 2013 đến nay vị trí xếp hạng không được duy trì như trước. Ông Sơn đề nghị Bộ tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục.

Phát biểu kết luận tại tại Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận đánh giá cao những ý kiến tại Hội nghị. Thứ trưởng đánh giá công tác cải cách hành chính những năm qua của Bộ có những ưu điểm và hạn chế tồn tại.

Thứ trưởng nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ nên công tác cải cách hành chính của Bộ đã được tiến hành đồng bộ, bảo đảm chất lượng.

Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực VHTTDL và gia đình đã được rà soát, giảm mạnh và bãi bỏ. 152/152 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ được Chính phủ giao đơn giản hóa đã được thực thi. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức và cá nhân – Thứ trưởng đánh giá.

Thứ trưởng cũng cho rằng: Bộ máy tổ chức tiếp tục được sắp xếp hợp lý, tinh giản, gọn nhẹ. Trong giai đoạn 2016-2020, đã sắp xếp, tinh gọn và giảm đầu mối 311 phòng, ban, đơn vị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc được quy định cụ thể, rõ ràng, hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp. Triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt là về quản lý tổ chức, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức và quản lý tài chính, ngân sách, việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý ở các đơn vị được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình...

Thứ trưởng đánh giá cao công tác tài chính công đã tăng tính minh bạch trong thực hiện ngân sách; đẩy mạnh cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện khoán chi; giao tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu…

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác cải cách hành chính tại Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại, bất cập, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền; đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.

Cùng với đó, đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo kế hoạch của Bộ và Chính phủ; Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý hoặc thẩm quyền giải quyết của Bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia, trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90% vào năm 2025.

Đồng thời tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác cán bộ đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Tiếp tục thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo quy định của Đảng, Chính phủ.

Tiếp đến là tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các đơn vị. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách như: hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, cơ chế tính giá, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công. Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Bên cạnh đó phải nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ. Bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu kết nối cổng dịch vụ công quốc gia; Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng. Cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4. Rà soát, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 ưu tiên triển khai ISO điện tử.

Nhiệm vụ cuối cùng được Thứ trưởng nhấn mạnh là tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính.

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020, tại Hội nghị Bộ VHTTDL đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 18 cá nhân.

 (Nguồn:https://bvhttdl.gov.vn/)