TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Đề xuất thí điểm cải cách tiền lương ba Tập đoàn, Tổng công ty

11 Tháng Sáu 2019

266 lượt xem

Trong đó, Bộ đề xuất thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 3 Tập đoàn, Tổng công ty gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNTP); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) (gọi chung là công ty).

Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2019 đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, việc lựa chọn thí điểm 3 đơn vị trên có tính đại diện để xây dựng cơ chế chung sau khi thí điểm vì: Có đại diện doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và đại diện doanh nghiệp cổ phần chi phối của Nhà nước là cơ sở để quy định chính sách tiền lương chung đối với doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW; Có đơn vị sản xuất, kinh doanh theo nguyên tắc thị trường (VNTP, Vietnam Airlines), có đơn vị ngoài sản xuất, kinh doanh còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị về chủ quyền, an ninh, quốc phòng (VATM); Tính chất về lao động đều có yếu tố đặc thù (VNTP có lao động công nghệ cao, Vietnam Airlines có lao động là phi công cạnh tranh quốc tế, VATM có kiểm soát viên không lưu và một số chức danh phải tuân thủ theo quy chuẩn điều hành bay an toàn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thông lệ quốc tế). Ngoài ra các đơn vị trên được thành lập, hoạt động ổn định và lâu dài, có đầy đủ hệ thống quy chế, nhân lực để triển khai việc thực hiện thí điểm cải cách tiền lương.

Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất, về lao động và thang, bảng lương, giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp lập kế hoạch, tuyển dụng, sử dụng lao động, xây dựng thang bảng lương (kể cả đối với người quản lý); đồng thời quy định người có thẩm quyền khi tuyển dụng dư thừa lao động thì phải chịu trách nhiệm kể cả việc giảm trừ tiền lương, không hưởng tiền thưởng.

Tiền lương của người lao động và Ban điều hành, được hưởng chung quỹ tiền lương (bao gồm cả thưởng trong tiền lương) theo đơn giá tiền lương khoán do đại diện chủ sở hữu giao ổn định từ năm 2019 đến khi kết thúc thí điểm dựa trên chi phí tiền lương đã thực hiện giai đoạn 2016 - 2018 có tính đến các yếu tố đặc thù của từng đơn vị vào đơn giá khoán, trong đó: Đơn giá tiền lương khoán theo chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh phản ánh hao phí lao động và năng suất của từng đơn vị đồng thời tính bổ sung một phần tiền lương của lao động đặc thù vào đơn giá tiền lương khoán do giai đoạn 2016 - 2018 tiền lương trả cho số lao động này thấp hơn so với thị trường (hiện VNPT trả lương cho một số lao động công nghệ cao bằng khoảng 70% so với thị trường, Vietnam Airlines trả lương cho phi công là người Việt Nam bằng 60% so với phi công là người nước ngoài).

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc hình thành đơn giá tiền lương khoán trên được gắn với điều kiện như lợi nhuận năm 2019 không thấp hơn bình quân 2016 - 2018 (để tránh bổ sung lương của lao động đặc thù quá cao, giảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp); mức tiền lương năm 2019 tính theo đơn giá tiền lương khoán không giảm so với năm 2018 (do dựa trên tiền lương giai đoạn 2016 - 2018 và để bảo đảm nguyên tắc không giảm tiền lương khi năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh không giảm).

Quỹ tiền lương hằng năm được xác định trên đơn giá tiền lương khoán ổn định và chỉ tiêu tính đơn giá khoán, gắn với mức tăng, giảm lợi nhuận hàng năm so với bình quân giai đoạn 2016 - 2018.

Trường hợp lợi nhuận thấp hơn thì phải giảm trừ quỹ tiền lương; trường hợp lợi nhuận vượt thì được tính thêm vào quỹ tiền lương tối đa 2 tháng tiền lương (việc bổ sung tiền lương với tính chất là tiền thưởng trong tiền lương nhằm khuyến khích doanh nghiệp nâng cao hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW và được hạch toán vào chi phí trước khi quyết toán).

 (Nguồn: http://toquoc.vn)