TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Giao dịch điện tử trong hoạt động Kho bạc Nhà nước

05 Tháng Bảy 2017

376 lượt xem

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo nêu rõ nguyên tắc giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước (KBNN) là các đơn vị giao dịch, đơn vị cung cấp thông tin và tổ chức khác khi thực hiện các GDĐT với KBNN phải tuân thủ nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử; đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật trong GDĐT do Bộ Tài chính quy định và KBNN quy định (theo phân cấp).

Khi thực hiện các GDĐT với KBNN, các đơn vị giao dịch, đơn vị cung cấp thông tin và tổ chức khác được lựa chọn công nghệ thông tin và sử dụng phương tiện điện tử phù hợp để thực hiện; đồng thời, được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với KBNN trong trường hợp KBNN đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và giao dịch bằng phương thức điện tử.

Ảnh minh họa

Điều kiện GDĐT giữa các đơn vị giao dịch với KBNN, bao gồm: Các đơn vị giao dịch phải có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; có 01 địa chỉ thư điện tử đã đăng ký để sử dụng cho tất cả các giao dịch với KBNN; các đơn vị giao dịch phải có thông báo tham gia; đồng thời, được KBNN chấp thuận và cấp tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của KBNN để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của KBNN...

Chữ ký số sử dụng trong các GDĐT với KBNN là chữ ký số tương ứng với chứng thư số được tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc được cấp bởi tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Khi có nhu cầu GDĐT trên Trang thông tin dịch vụ công của KBNN, các đơn vị giao dịch nhập và gửi các thông tin thông báo tham gia sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến KBNN qua Trang thông tin dịch vụ công của KBNN. Thông báo tham gia sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của đơn vị phải được chủ tài khoản (hoặc người được ủy quyền ký số) trước khi gửi KBNN.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của đơn vị giao dịch, KBNN kiểm tra và xử lý: Trường hợp kiểm tra phù hợp, KBNN gửi thông báo cho đơn vị giao dịch bằng thư điện tử (vào địa chỉ thư điện tử do đơn vị cung cấp tại thông báo tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến) về việc chấp nhận tham gia dịch vụ công trực tuyến của đơn vị; đồng thời, thông báo tài khoản đăng nhập Trang thông tin dịch vụ công của KBNN cho đơn vị giao dịch.

Trường hợp kiểm tra không phù hợp, KBNN gửi thông báo bằng thư điện tử (vào địa chỉ thư điện tử do đơn vị cung cấp); trong đó, nêu rõ lý do từ chối cho đơn vị giao dịch được biết.

Về bảo mật thông tin trong các GDĐT, dự thảo nêu rõ, các đơn vị giao dịch, đơn vị cung cấp thông tin và tổ chức khác có tham gia GDĐT với KBNN có trách nhiệm đảm bảo tính an toàn, bảo mật, chính xác và toàn vẹn của dữ liệu điện tử trong phạm vi nhiệm vụ của mình; đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với KBNN thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo tính bảo mật, an toàn trong GDĐT với KBNN.

 

(Nguồn: Cổng TTĐT Chính phủ)