TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm

01 Tháng Mười Một 2019

204 lượt xem

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, Nghị quyết số 19-NQ/TƯ Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành ngày 25-10-2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, nêu rõ định hướng áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về quan điểm, định hướng đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp, cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập…

TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) khẳng định, cần thiết phải đổi mới, cải cách các đơn vị sự nghiệp công lập vì hiện có quá nhiều đơn vị sự nghiệp công lập (khoảng 58.000 đơn vị) và ngân sách nhà nước không thể gánh vác. Tuy nhiên, ông Đinh Duy Hòa cho rằng, về nguyên tắc, đơn vị sự nghiệp công lập không thể hoạt động như doanh nghiệp.

“Những biện pháp nhằm đổi mới, cải cách đơn vị sự nghiệp công lập chính là nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tiết kiệm, sử dụng hợp lý nguồn lực được Nhà nước cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, xã hội”, TS. Đinh Duy Hòa nêu quan điểm.

TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đề xuất tách quản lý nhà nước với quản trị đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ quản (bộ, UBND cấp tỉnh) đối với đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường vai trò giám sát của người dân và các tổ chức xã hội đối với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập...

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường, các ý kiến tại hội thảo sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn giúp Bộ Nội vụ tham mưu các chủ trương, chính sách cho Chính phủ nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bám sát yêu cầu thực tế và theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng có liên quan.

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)