TRANG CHỦ > CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH > HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Tháng 6/2020, hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền

26 Tháng Giêng 2020

135 lượt xem

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2020 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ; đặc biệt khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ đã quá hạn; 100% cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và triển khai biện pháp giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung.

Các bộ, cơ quan theo phân công khẩn trương trình Chính phủ ban hành các Nghị định trong quý I/2020 để hoàn thiện thể chế nền tảng của Chính phủ điện tử gồm: Thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP; quy định về định danh và xác thực điện tử; về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số; về bảo vệ dữ liệu cá nhân; về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công các bộ, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (30% tổng số dịch vụ công/tổng số dịch vụ công trực tuyến năm 2020 và cứ mỗi năm tiếp tục tích hợp 20%).

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đến tháng 6/2020 hoàn thành nhiệm vụ gửi nhận văn bản điện tử tại 4 cấp chính quyền, từng bước đưa vào vận hành Hệ thống thông tin tham vấn chính sách, Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet), Hệ thống thông tin quản lý văn bản điều hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

 (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn)