TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết liệt đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4

27 Tháng Bảy 2020

646 lượt xem

Nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra để phát huy hơn nữa lợi ích và hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước và người dân.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ VHTTDL.

Thống kê của Trung tâm CNTT - Bộ VHTTDL cho thấy, trong tổng số 245 thủ tục hành chính của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có 95 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và gần 150 thủ tục liên quan đến các địa phương. Hầu hết các thủ tục hành chính được Bộ triển khai cung cấp trực tuyến mức độ cao đều có phát sinh hồ sơ với tỷ lệ lớn.

Theo yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương cần đạt từ 20% trở lên. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, sự quyết tâm triển khai đạt và vượt chỉ tiêu của Trung tâm CNTT- Bộ VHTTDL, đến nay Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ đã đáp ứng sẵn sàng cho 100% thủ tục hành chính cấp trung ương triển khai trực tuyến mức độ 4.

Trung bình mỗi năm, Bộ VHTTDL tiếp nhận 14,938 hồ sơ nộp trực tuyến qua hệ thống, đến thời điểm hiện tại, có 1.248 tài khoản doanh nghiệp và người dân đã đăng ký và được cấp trên hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Tính riêng hai tháng 5, 6/2020, có 441 tài khoản đăng ký mới, trong đó phần lớn là tài khoản của doanh nghiệp.

Hiện tại, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến của Bộ đạt 89,16%. Tỷ lệ hồ sơ hợp lệ giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 đạt 56,68% so với tổng số hồ sơ nộp trực tuyến.

Để phục vụ triển khai mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4, Bộ VHTTDL đã tích hợp, kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia cung cấp và đăng ký 02 thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả, Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Định hướng sắp tới của Bộ sẽ tiếp tục rà soát và cung cấp Dịch vụ công mức 4, các dịch vụ công liên ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để tăng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến

Trong giai đoạn hiện nay, Bộ VHTTDL đang quyết liệt thực hiện các biện pháp để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể, Bộ tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và rà soát để lựa chọn các thủ tục hành chính đưa lên dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp, phát triển các hệ thống thông tin Cổng Dịch vụ công tại địa chỉ: https://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/ phục vụ công dân/doanh nghiệp khai báo và nộp hồ sơ trực tuyến; hoàn thiện hệ thống thông tin Một cửa điện tử phục vụ cán bộ công chức/viên chức nhằm bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường mạng.

Giai đoạn 2020-2021, Bộ cũng có kế hoạch tập trung triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/ngành (LGSP), kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ phải nộp hoặc xuất trình khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

Bên cạnh đó, trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ công, Bộ VHTTDL cũng chú trọng sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện dữ liệu điện tử. Điều này xuất phát từ bài toán hướng sử dụng dữ liệu điện tử, thực hiện cấp phép điện tử đối với những thủ tục hành chính có thể thực hiện theo phương thức điện tử, theo yêu cầu của Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Để giảm hồ sơ giấy của người dân, doanh nghiệp phải xuất trình khi thực hiện thủ tục trực tuyến, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, Bộ đã tích hợp và sử dụng dữ liệu của các lĩnh vực khác, nhằm giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính điện tử.

Cụ thể, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu NGSP. Nhờ đó, doanh nghiệp thay vì phải xuất trình giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, việc kết nối với Hệ thống VNPOST giúp người dân/doanh nghiệp có thể đăng ký nộp và nhận kết quả hồ sơ tại nhà. Việc thanh toán các phí và lệ phí nộp hồ sơ cũng được thực hiện nhanh chóng qua thông qua việc kết nối với Cổng thanh toán Quốc gia.

 

Cổng TTĐT Bộ VHTTDL