TRANG CHỦ > KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đẩy mạnh cải cách tài chính công

24 Tháng Tám 2015

1850 lượt xem

Nhằm mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính được giao, Sở Tài chính Bắc Giang đã tập trung đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Nghị định số 130 và 43 của Chính phủ quy định về lĩnh vực này.

Hệ thống máy chủ điều hành hoạt động công nghệ thông tin của Sở Tài chính,

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước.

Kết quả, toàn bộ 211 đơn vị và 18 hội triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130; 1007/1007 đơn vị (đạt  100%) thực hiện chương trình đổi mới cơ chế quản lý các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định 43. Nhờ vậy đã thúc đẩy hoạt động của các đơn vị gắn với nhu cầu của xã hội; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo: http://baobacgiang.com.vn/