TRANG CHỦ > VĂN BẢN

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Số/ký hiệu:

4603/QÐ-BVHTTDL

Loại văn bản:

Quyết định

Ngày ban hành:

17/12/2018

Người ký:

Nguyễn Ngọc Thiện

Cơ quan ban hành:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Toàn văn:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
   

Số: 4603/QĐ-BVHTTDL

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành

trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng

quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

 

 
   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Cơ quan, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận: 

  - Như Điều 3;

  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

  - Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

  - Trung tâm CNTT (để đăng tải);

  - Các Sở DL, Sở VHTTDL;

  - Lưu: VT, TCDL (01), NTT.80.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện