TRANG CHỦ > VĂN BẢN

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số/ký hiệu:

Số: 1422/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản:

Quyết định

Ngày ban hành:

18/04/2019

Người ký:

Trịnh Thị Thủy

Cơ quan ban hành:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Toàn văn:

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
   

Số: 1422/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ;

- Lưu: VT,TCCB, LH100.

 

 

 

Trịnh Thị Thủy